13 punëtorët e larguar nga “ EcoHigjiena “ fitojn kontestin gjyqësor.

Pas largimit të 17 punëtorëve, 13 nga ta kanë arritur të dëshmojnë edhe para gjykatës se
janë larguar padrejtësisht nga puna,në seancën e fundit të mbajtur me 03 tetorë 2018,Gjykata Themelore në Gjilan merr aktgjykimin me datën 05 dhjetorë 2018 në favor të 13 punëtorëve, ndërsa për 4 nga ta lënda është në procedur.

13 punëtorët e larguar nga “EcoHigjiena” e kanë fituar procesin gjyqësorë, pas 5 seancave që janë mbajtur, vendimi përfundimtarë është marrë me 05 dhjetor, nga Gjykata Themelore e Gjilanit

Gjykata Themelore në Gjilan detyronë Kompania “ EcoHigjiena “ me vendim të gjykatës ti kthej në vendin e punës, ti ristrukturoj apo risistemoi paditësit me të gjitha të drejtat që i takojnë në bazë të Ligjit për Punë.